TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015 - Nemzeti összetartozás kollégium / NEA-NO-15-SZ


NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP


Nemzeti összetartozás kollégium


PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.


Pályázati kategória kódja:
NEA-NO-15-SZ

A Nemzeti összetartozás kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet.


FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Pályázati Útmutató a NEA 2015. évi szakmai pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

1. A pályázat célja


A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

2. A támogatható tevékenységek


I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);
II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
III. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása.
Civil tv. 56. §

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke


Civil tv. 56. §, NEAr. 29. §


A rendelkezésre álló forrás 1 434 492 000 Ft Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg), az alábbi bontásnak megfelelően:
- szövetségek részére 4%.
- egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 96%.
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégium a nem szövetségként működő egyesületek, továbbá alapítványok támogatására használhatja azt fel.

5. Pályázók köre


Civil tv.59. § (1) - (2) bek.


5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:


Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
- szövetségek,
- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)


5.2. A NEA-NO-15-SZ jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
- a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,
- az európai integráció elősegítése,
- a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,
- az emberi és állampolgári jogok védelme,
- a vallási tevékenység elősegítése.


5.3. Nem nyújthatnak be pályázatot:
- szakszervezetek,
- pártok,
- párt által alapított alapítványok,
- párt részvételével létrehozott egyesületek,
- munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
- kölcsönös biztosító egyesületek,
- közalapítványok,
- bevett egyház, egyházi jogi személy,
- civil társaság,
valamint azon szervezetek:
- nem minősülnek átlátható szervezetnek;
- amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;


Áht. 50. § (3) bekezdés, Civil tv. 67. § (1)-(2) bekezdés


- amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
- amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében (2015-ben) vett nyilvántartásba a bíróság.


NEAr. 4. § (2) bek. c) pont


- amelyek 2015-ben a költségvetési törvényben nevesítve részesülnek támogatásban;
- amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2013. évben) a Tao. tv.2 alapján 3 000 000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.
2 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 44. pontja szerinti támogatás, amely után a támogató a Tao. tv. 22/C. §-ában rögzített adókedvezményt érvényesített.


27/2014. (12.03.) Tanácsi döntés


FIGYELEM! Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-NO-15-SZ kategória keretében.


FIGYELEM! Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében megvalósuló pályázati programra- egy egyéni vagy egy határon túli civil szervezettel együttműködésben megvalósuló - pályázati programra. Nem nyújthatnak be pályázatot az 5.1. pontnak nem megfelelő civil szervezetek. Nem nyújtható be együttes pályázat, amennyiben a pályázat célja nem a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása.


Civil tv. 56. § (1) bek. c) pont és (4) bek.


A pályázat befogadásáról az Alapkezelő legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.


A pályázat befogadása során az Alapkezelő vizsgálja, hogy
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.


Ávr. 70. § (1)-(2) bek.


A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról az Alapkezelő az EPER rendszeren keresztül elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére. Minden EPER üzenet a pályázó által megadott e-mail címre is megküldésre kerül, valamint ha megadott mobil elérhetőséget SMS üzenet formájában tájékoztatjuk az új üzenet érkezéséről.


FIGYELEM! A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!


Az Alapkezelő a pályázatot annak beérkezésétől számított húsz napon belül a beérkezés sorrendjében formai szempontból megvizsgálja, és a pályázatot elutasítja az alábbi esetekben is:


Ávr. 70. § (1) bek., NEAr. 4. § (2) bek.


- a hiányosan vagy nem az internetes támogatáskezelő rendszer útján vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény;
- a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékletének hiánya;
- a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás;
- a pályázó 2013. évről szóló számviteli beszámolójának oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a http://www.birosag.hu oldalon feltöltésre;
- ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés 2015-ben emelkedett jogerőre;
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére3;
- ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
- az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója 2015-ös költségvetési éven belül már rendelkezik érvényes pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be (ha a pályázó a NEA-15-M jelű kiírásra pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében pályázatot ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthat be);
- a NEA Tanács elnökének, tagjainak, a Kollégium elnökének, tagjainak vagy ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata;
- ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata;
- ha a pályázati díj fizetésére kötelezett pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta.

6. Támogatási időszak, a támogatás formája


A támogatási időszakot a kezdő és záró időpont megjelölésével a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza. A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához kapcsolódó költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást.


A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor.


Ávr. 86. §, 87. § és NEAr. 4. § (18) bek.


A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az "Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza.

7. A támogatás formája és mértéke


7.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás.


FIGYELEM! A Kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de az nem lehet kevesebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg NEAr. 11. § (4) bekezdésében meghatározott hányadánál.


Visszatérítendő támogatás az Alap rendelkezésre álló tárgyévi támogatási források 10%-a erejéig nyújtható.


7.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 250 000 forint.


7.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 000 000 forint.


FIGYELEM! A Kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.


7.4. A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges.
NEAr. 11. § (3) bek.


FIGYELEM! Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.


7.5. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 90%

8. Támogatásból elszámolható költségek köre


A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, - a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült - költségek számolhatók el a civil szervezet szakmai programjával összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségekről részletes tájékoztatást nyújt a Pályázati Útmutató.
Jelen pályázat terhére - a pályázó szervezet működésének fenntartását szolgáló - működési költség nem számolható el.
A költségvetés "B” Személyi jellegű kiadások” költségvetési fősorán legfeljebb a megítélt támogatási összeg 40%-a számolható el.
A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére - akár megbízási vagy vállalkozói szerződés, akár munkaszerződés útján - nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20%-át.
A költségvetés "C” Felhalmozási kiadások fősorán, legfeljebb a megítélt támogatási összeg 20%-a számolható el.

9. Támogatásból el nem számolható költségek köre


9.1. A pályázatban csak azok a szakmai programhoz kapcsolódó felmerülő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik.
9.2. Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.
9.3. Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (áfa visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető áfa nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).
9.4. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet működési költségei.
9.5. A Tanács 27/2014.(12.03.) sz. döntése alapján nem számolhatók el az alábbi költségek, kiadások:
Beruházási kiadások
Ingatlan beszerzés, létesítés
Gépjármű beszerzés, készítés
Felújítási kiadások
Bérelt ingatlan felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
Adók
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés
Vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
Személyi jellegű kifizetések
Tiszteletdíjak
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Adósságszolgálat teljesítése
Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Dohányáru

10. Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER)


Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) a pályázatok internetes benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését kiszolgálja, a pályázattal és a pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos adatokat nyilvántartja. Jelen pályázati eljárás keretében az EPER rendszeren keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal, minden EPER üzenet a pályázó által megadott e-mail címre is megküldésre kerül, valamint ha megadott mobil elérhetőséget SMS üzenet formájában tájékoztatjuk az új üzenet érkezéséről.


Az EPER elérése:


a http://www.emet.gov.hu oldalon keresztül: az EPER feliratra kattintva, vagy
közvetlenül a http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx oldalon.

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye


11.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER) lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.


FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx oldalon vagy a http://www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.


11.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek banki átutalással összege 2 000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:


Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000


A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.


FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-15-M kiírás keretében már fizetett pályázati díjat. A pályázati díj befizetésekor kérjük, tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet - internetes pályázatkezelő rendszerben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy "NEA” a beazonosíthatóság érdekében.


11.3. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak a Támogatáskezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. Amennyiben rendelkezik érvényes regisztrációs nyilatkozattal, úgy kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a regisztrációs nyilatkozat adattartalmában változás történt, úgy a regisztrációs nyilatkozatot a Támogatáskezelő részére postai úton is meg kell küldeni.


11.4. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:


Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407.

12. A pályázat benyújtásának határideje


A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje:


2015. március 20. 23:59


FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek határidőben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.

 

http://www.civil.info.hu


ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz, földtan verseny iskolai forduló

18.
FEBR.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

18.
FEBR.

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Hét elejei igehirdetés ( minden hétfői napon)

18.
FEBR.

Farsangi napok - Pitypang Óvoda, Sásastó Úti Óvoda

18.
FEBR.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2013 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE