TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015 - Társadalmi felelősségvállalás kollégium / NEA-TF-15-SZ


NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP


Társadalmi felelősségvállalás kollégium


PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ

Meghirdetés dátuma: 2015. február 13.

A Társadalmi felelősségvállalás kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:

 

  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
  • a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
  • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
  • az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
  • a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.


Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Pályázati Útmutató a NEA 2015. évi szakmai pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

1. A pályázat célja


Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

2. A támogatható tevékenységek


I. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.
Civil tv. 56. §

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke


Civil tv. 56. §, NEAr. 29. §
A rendelkezésre álló forrás 1 434 492 000 Ft Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg), az alábbi bontásnak megfelelően:

  • szövetségek részére 1%
  • egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 99%.

Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégium a nem szövetségként működő egyesületek, továbbá alapítványok támogatására használhatja azt fel.

5. Pályázók köre


Civil tv.59. § (1) - (2) bek.


5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:


Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
- szövetségek,
- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)


5.2. A NEA-TF-15-SZ jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.


- nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
- szakmai és érdekképviselet;
- adományosztás;
- szociális tevékenység;
- családsegítés;
- időskorúak gondozása;
- rehabilitációs foglalkoztatás;
- hátrányos helyzetű rétegek segítése;
- egyéb nonprofit tevékenységek.


5.3. Nem nyújthatnak be pályázatot:


- szakszervezetek,
- pártok,
- párt által alapított alapítványok,
- párt részvételével létrehozott egyesületek,
- munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
- kölcsönös biztosító egyesületek,
- közalapítványok,
- bevett egyház, egyházi jogi személy,
- civil társaság,
valamint azon szervezetek:
- nem minősülnek átlátható szervezetnek;
- amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;


Áht. 50. § (3) bekezdés, Civil tv. 67. § (1)-(2) bekezdés


- amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
- amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében (2015-ben) vett nyilvántartásba a bíróság.


NEAr. 4. § (2) bek. c) pont


- amelyek 2015-ben a költségvetési törvényben nevesítve részesülnek támogatásban;
- amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2013. évben) a Tao. tv.2 alapján 3 000 000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.


27/2014. (12. 03.) Tanácsi döntés


FIGYELEM! Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-TF-15-SZ kategória keretében.


A pályázat befogadásáról az Alapkezelő legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
A pályázat befogadása során az Alapkezelő vizsgálja, hogy
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.


Ávr. 70. § (1)-(2) bek.


A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról az Alapkezelő az EPER rendszeren keresztül elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére. Minden EPER üzenet a pályázó által megadott e-mail címre is megküldésre kerül, valamint ha megadott mobil elérhetőséget SMS üzenet formájában tájékoztatjuk az új üzenet érkezéséről.


FIGYELEM! A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!


Az Alapkezelő a pályázatot annak beérkezésétől számított húsz napon belül a beérkezés sorrendjében formai szempontból megvizsgálja, és a pályázatot elutasítja az alábbi esetekben is:


Ávr. 70. § (1) bek., NEAr. 4. § (2) bek.


- a hiányosan vagy nem az internetes támogatáskezelő rendszer útján vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény;
- a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékletének hiánya;
- a támogatási igény valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás;
- a pályázó 2013. évről szóló számviteli beszámolójának oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a http://www.birosag.hu oldalon feltöltésre;
- ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés 2015-ben emelkedett jogerőre;
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére3;
- ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
- az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója 2015-ös költségvetési éven belül már rendelkezik érvényes pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be (ha a pályázó a NEA-15-M jelű kiírásra pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében pályázatot ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthat be);
- a NEA Tanács elnökének, tagjainak, a Kollégium elnökének, tagjainak vagy ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata;
- ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata;
- ha a pályázati díj fizetésére kötelezett pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta.

6. Támogatási időszak, a támogatás formája


A támogatási időszakot a kezdő és záró időpont megjelölésével a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához kapcsolódó költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást.
A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor.


Ávr. 86. §, 87. § és NEAr. 4. § (18) bek.


A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az "Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza. 7

7. A támogatás formája és mértéke


7.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás.


FIGYELEM! A Kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de az nem lehet kevesebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg NEAr. 11. § (4) bekezdésében meghatározott hányadánál.


Visszatérítendő támogatás az Alap rendelkezésre álló tárgyévi támogatási források 10%-a erejéig nyújtható.


7.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 250 000 forint.


7.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3 000 000 forint.


FIGYELEM! A Kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.


7.4. A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges.
NEAr. 11. § (3) bek.


FIGYELEM! Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben.


7.5. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 90%

8. Támogatásból elszámolható költségek köre


A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, - a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült - költségek számolhatók el a civil szervezet szakmai programjával összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségekről részletes tájékoztatást nyújt a Pályázati Útmutató.
Jelen pályázat terhére - a pályázó szervezet működésének fenntartását szolgáló - működési költség nem számolható el.

9. Támogatásból el nem számolható költségek köre


9.1. A pályázatban csak azok a szakmai programhoz kapcsolódó felmerülő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik.
9.2. Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.
9.3. Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (áfa visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető áfa nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).
9.4. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet működési költségei. 8
9.5. A Tanács 27/2014.(12.03.) sz. döntése alapján nem számolhatók el az alábbi költségek, kiadások:
Beruházási kiadások
Ingatlan beszerzés, létesítés
Gépjármű beszerzés, készítés
Felújítási kiadások
Bérelt ingatlan felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
Adók
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés
Vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
Személyi jellegű kifizetések
Tiszteletdíjak
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Adósságszolgálat teljesítése
Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Dohányáru

10. Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER)


Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) a pályázatok internetes benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését kiszolgálja, a pályázattal és a pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos adatokat nyilvántartja. Jelen pályázati eljárás keretében az EPER rendszeren keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal, minden EPER üzenet a pályázó által megadott e-mail címre is megküldésre kerül, valamint ha megadott mobil elérhetőséget SMS üzenet formájában tájékoztatjuk az új üzenet érkezéséről.
Az EPER elérése:
a http://www.emet.gov.hu oldalon keresztül: az EPER feliratra kattintva, vagy
közvetlenül a http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx oldalon.

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye


11.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER) lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.


FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx oldalon vagy a http://www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.


11.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek banki átutalással összege 2000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:


Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000


A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.


FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-15-M kiírás keretében már fizetett pályázati díjat. A pályázati díj befizetésekor kérjük, tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet - internetes pályázatkezelő rendszerben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy "NEA” a beazonosíthatóság érdekében.


11.3. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak a Támogatáskezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. Amennyiben rendelkezik érvényes regisztrációs nyilatkozattal, úgy kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a regisztrációs nyilatkozat adattartalmában változás történt, úgy a regisztrációs nyilatkozatot a Támogatáskezelő részére postai úton is meg kell küldeni.


11.4. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:


Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407.

12. A pályázat benyújtásának határideje


A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje:


2015. március 19. 23:59


FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek határidőben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.

http://www.civil.info.hu

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz, földtan verseny iskolai forduló

18.
FEBR.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

18.
FEBR.

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Hét elejei igehirdetés ( minden hétfői napon)

18.
FEBR.

Farsangi napok - Pitypang Óvoda, Sásastó Úti Óvoda

18.
FEBR.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2013 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE