TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Cím:                 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem / TÁMOP- 3.1.4.C-14

Kiíró:               Emberi Erőforrások Minisztériuma

Határidő:          2015.03.20

Érvényes:         2015.03.20

Tárgymutató:   innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem / TÁMOP- 3.1.4.C-14

Pályázhat:        nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi köznevelési intézményi egységek vonatkozásában nyújtható be pályázat:
o általános iskola
o szakiskola
o gimnázium, szakközépiskola
o gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
o egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (EGYMI)
o alapfokú művészeti iskola
- Az Nkt. 20. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak pályázhatnak:
o egységes iskola vagy összetett iskola;
o közös igazgatású köznevelési intézmény;
o általános művelődési központ (ÁMK)
o egységes gyógypedagógia, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI).

 

 

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP- 3.1.4.C-14


A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodásra való felkészítésben kulcsfontosságú szerep jut a közoktatási, köznevelési intézményrendszernek, amely alapvető szerepet játszik az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztésében.
A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja
- a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint
- a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.
A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását, a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez, illetve a gyógypedagógiai intézményekben elérhető szolgáltatások minőségének javításához.
A2. Részcélok
A hosszú távú célok elérése érdekében a konstrukció részcéljai:
- a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő pedagógus továbbképzések megvalósításával
- az idegen nyelvek, az informatika, valamint a közeledési ismeretek oktatásának fejlesztése,
- hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése,
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató köznevelési intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve szaktanárok szakmai fejlődését;
- a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megerősítése,
- a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését megcélzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése.
- a vállalkozói ismeretek bővítése és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.
A3. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 14 500 000 000 forint.
A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A4. Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma a konvergencia régiókban: 300-800 db.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
A köznevelési intézmények kizárólag konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyeik fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot.
Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelyek
1. a TÁMOP 3.1.4-12/2 "Innovatív iskolák fejlesztése" című konstrukció keretében támogatásban részesültek, valamint
2. a TÁMOP 3.1.18-14 "Dankó Pista Program" című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen pályázati felhívás az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára nyújt pályázási lehetőséget.
Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat, amelyekben a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben vagy a matematika, vagy pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 7%-kal elmaradnak.
Azok a nem többcélú intézmény részeként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, továbbá azok az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (EGYMI), valamint alapfokú művészeti iskolák, amelyekben az országos kompetenciamérési eredmények nem állnak rendelkezésre, a fenti kritériumtól függetlenül a pályázat benyújtására jogosultak.
A szakmai értékelés során előnyben részesülnek azon feladatellátási helyek, melyekben az országos átlagtól való elmaradás a 8,43%-ot is meghaladja.
B1. Jogi forma
- Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi köznevelési intézményi egységek vonatkozásában nyújtható be pályázat:
o általános iskola
o szakiskola
o gimnázium, szakközépiskola
o gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
o egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (EGYMI)
o alapfokú művészeti iskola
- Az Nkt. 20. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak pályázhatnak:
o egységes iskola vagy összetett iskola;
o közös igazgatású köznevelési intézmény;
o általános művelődési központ (ÁMK)
o egységes gyógypedagógia, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI).
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek fenntartásában álló, B1. pontban felsorolt köznevelési intézmények nyújthatnak be pályázatot (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján) az alábbiak szerint:
1. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- GFO 311 - Központi költségvetési irányító szerv
- GFO 312 - Központi költségvetési szerv
2. Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- GFO 321- Helyi önkormányzat,
- GFO 322- Helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- GFO 325- Önkormányzati Hivatal (költségvetési szerv)
- GFO 327 - Helyi önkormányzatok társulása
- GFO 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
3. Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- GFO 351 - Országos nemzetiségi önkormányzat,
- GFO 352 - Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
- GFO 353 - Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
4. Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- GFO 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat
- GFO 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- GFO 373 - Helyi nemzetiségi önkormányzati társulása
5. Egyesület egyéb formái
- GFO 529 - Egyéb egyesület
6. Egyházi jogi személy
- GFO 551 - Bevett egyház,
- GFO 552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belő egyházi jogi személy
- GFO 555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- GFO 559 - Egyházi szervezet technikai kód
7. Alapítvány
- GFO 561 - Közalapítvány,
- GFO 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- GFO 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye,
- GFO 569 - Egyéb alapítvány
8. Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet
- GFO 591 - Egyesülés
- GFO 599-egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
9. Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
- GFO 699 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
10.Nonprofit gazdasági társaság
- GFO 572 - Nonprofit kft
- GFO 573 - Nonprofit rt.
11. Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
- GFO 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- GFO 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- GFO 383 - Állami felsőoktatási intézmény által fenntartott közoktatási, köznevelési intézmény
12. Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása, európai területi együttműködési csoportosulás
- GFO 951 - Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása
Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződés nem nevesíti, azt nem írja alá.
A gazdálkodási formakód alapján számos esetben nem lehetséges annak eldöntése, hogy egyes szervezetek közszféra szervezetnek minősülnek-e, ezért jelen útmutató 4. számú mellékletében szereplő közszféra nyilatkozat kitöltésével a pályázó arra vonatkozóan tesz nyilatkozatot, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. § (1) bekezdés a)-f) pontjai alá tartozik-e, vagyis közszféra szervezetnek minősül-e, vagy sem.
Egy intézmény csak egy pályázatban vehet részt!
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
B2. Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
B3. Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
A program keretében támogatni kívánt közvetlen célcsoport a nevelési-oktatási intézmények diákjai, pedagógusai.
C1. Támogatható tevékenységek köre
Projekt előkészítés:
- Szakmai koncepció elkészítése
- szükség esetén közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lefolytatása
Projekt megvalósítás:
A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:
1. a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:
i. ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok,
ii. tanórán kívüli - szabadtéri jellegű - mozgásos tevékenységek,
iii. természetközeli sporttáborok;
2. idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
i. nyelvi táborok,
ii. nyelvi vetélkedők,
iii. nyelvi témahetek;
3. informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
i. informatikai szakkör,
ii. digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata,
iii. nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése;
4. komplex közlekedési ismeretek oktatása, ideértve különösen a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal (pl. gyalogos és kerékpározás közlekedéssel) kapcsolatos (pl. baleset-megelőzési) ismeretek oktatását is.
B. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban:
1. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése;
2. Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorálásra;
3. Tanulmányi eredmény javítása a tanulók - kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében megvalósuló - mentorálása révén;
4. A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok megvalósítása;
5. Tanórán kívüli szaktárgyi foglalkozások, tanulási motivációt elősegítő tevékenységek megvalósítása mentori támogatással
6. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése:
i. közösségi rendezvények szervezése, a szülőkkel partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások,
ii. az átmenetek (alsótagozat-felső tagozat, általános iskola - gimnázium/szakközépiskola) kezelését támogató vagy a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítását szolgáló szülőknek és tanulóknak szóló programok támogatása, illetve olyan alkalmak szervezése, ahol a szülők aktív bevonására kerül sor a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.
C. Egészségfejlesztő - szemléletformáló - iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében:
1. Nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő - a kerettanterv (helyi tanterv) testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott, a mindennapos testnevelés részét képező - oktatásszervezési formák, délutáni sport- és mozgásprogramok támogatása legfeljebb heti két órában, mely programok teljes időtartamának minimum felét legalább közepes terhelést jelentő testmozgástípusok (lásd: F.7. Fogalomjegyzék) teszik ki, és amelyek a mozgásélmény és mozgástapasztalat megszerzésére helyezik a hangsúlyt. A pedagógiai módszerek között alkalmazhatóak a lovas-oktatás elemei is;
2. Legalább egy egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben;
3. Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program az iskolapszichológus vagy mentálhigiénés, alternatív vitarendezésben és konfliktuskezelésben tapasztalt mediációs szakember, illetve iskolai szociális munkás bevonásával, az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás, a tanulókat veszélyeztető bármilyen abúzus és az áldozattá válás megelőzését célzó programok, valamint a készségfejlesztést, a konfliktuskezelő-képességet, illetve az egyéni megküzdő-képesség5 (Lásd: F.7. Fogalomjegyzék) fejlődését elősegítő programok, megvalósítása;
4. Családi életre nevelést támogató programok megvalósítása;
5. A dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást, alkohol- és kábítószer fogyasztási problémák korai intervencióját, az illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését, illetve a viselkedési függőségek megelőzését célzó programok megvalósítása;
6. Elsősegély-nyújtási tanfolyam.
D. A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadási szolgáltatás bevezetése, nyújtása.
E. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása:
1. Szaktárgyi továbbképzések (kivéve informatika);
2. Informatikai továbbképzések ;
3. Az infokommunikációs technológiák (IKT) szaktantárgyak oktatásban történő alkalmazását segítő képzés.
5 Pontos definíciót talál a fogalomtárban
F. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása:
1. Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés;
2. Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés,
3. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések;
4. Családpedagógiai továbbképzések;
5. Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzések;
6. Egészségtan és életviteli témájú (dohányzás megelőzése, leszokás; alkohol és kábítószer fogyasztási problémák, illegális szerek kockázata) továbbképzések.
A tevékenységek tervezésénél az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni.
Nem tervezhető
- C. pontban foglalt tevékenység, azon köznevelési intézmény esetében, amely a TÁMOP 6.1.2/A/09/1 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok" c. kiírásból támogatásban részesült, valamint a TÁMOP-6.1.2.A-14/1 kiemelt projektbe bevonásra került;
- B. pontban foglalt tevékenység nem tervezhető azon köznevelési intézmény esetében, amely a TÁMOP 3.3.8-12/1/2 és TÁMOP 3.3.8/B-12 pályázatokban támogatásban részesült;
- D. pontban foglalt tevékenység nem tervezhető azon köznevelési intézmény esetében, amely a TÁMOP 3.3.12 "Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért
- Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében" c. kiemelt kiírás keretében bevonásra került.
- Azok az intézmények, melyek a TÁMOP 3.1.16-14 "IT szakemberképzés és az informatika, mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára" kiemelt programba együttműködő partnerként bevonásra kerültek, az A.3, illetve az E.2 tevékenységre nem pályázhatnak.
- Azok az intézmények, melyek a TÁMOP 3.1.4B-13/1 "Köznevelés az iskolában", illetve a TÁMOP 3.1.17-14 "Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása" című kiemelt projektben a jelen pályázat keretében támogatható tevékenységek valamelyikében megvalósítási helyszínként bevonásra kerültek, ugyanezen tevékenység(ek)re jelen pályázatban nem pályázhatnak.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D2. Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10 000 000 forint, de legfeljebb 40 000 000 forint lehet.
Az összesen igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a projekt keretében bevont feladatellátási helyenként az alábbi mértéket:
- 1 feladatellátási hely esetén a 12 000 000 forint,
- 2-3 feladatellátási hely esetén 10 000 000 forint,
- 4 vagy több feladatellátási hely esetén a 8 000 000 forint.
Az igényelhető támogatás összegét úgy kell megtervezni, és a megvalósítás során a forrást úgy kell felhasználni, hogy az a projekt megvalósításába bevont tanulók számára vetítve nem haladhatja meg a tanulónkénti 300 000 Ft-ot, illetve a nem többcélú intézmény részeként, azaz önállóan működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, valamint az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (EGYMI) esetében a tanulónkénti 500 000 Ft-ot.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján.
F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az erre rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.szechenyi2020.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el;
pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia. A Projekt Adatlap mellékleteként benyújtandó dokumentumokat a kitöltő program alkalmazásával a dokumentumtárba kell csatolni.
A fentiekre tekintettel a pályázati dokumentáció kitöltő programmal történő kitöltését követően feltétlenül nyomtassa ki Nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz című dokumentumot és annak cégszerűen aláírt eredeti példányát a pályázati dokumentáció részeként nyújtsa be!
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás10/futárposta-szolgáltatás11 (garantált 10 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele
11 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.1.4.C-14/1
Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Köznevelési, Kulturális és Felsőoktatási Főosztály
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Köznevelési, Kulturális és Felsőoktatási Főosztály 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.1.4.C-14/1), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.szechenyi2020.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat
Kék szám: 06-40/638-638
Elektronikus elérhetőség: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat
Email: palyazat@me.gov.hu
További információk:
http://www.szechenyi2020.hu/
http://palyazat.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján a KSzFEFa pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tízedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSzFEF-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2015. február 20-tól 2015. március 20-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSzFEF kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz, földtan verseny iskolai forduló

18.
FEBR.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

18.
FEBR.

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Hét elejei igehirdetés ( minden hétfői napon)

18.
FEBR.

Farsangi napok - Pitypang Óvoda, Sásastó Úti Óvoda

18.
FEBR.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2013 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE