TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Intézményvezetői állás a Farkas Gyula Baptista Általános Iskolában

2019. 04. 17. 10:10 | ÁLLÁS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.-68. § -ai alapján

pályázatot hirdet

 

FARKAS GYULA BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2433 SÁROSD, FŐ UTCA 10-12.)

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

 

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. augusztus 16. napjától, 2024. augusztus 15. napjáig tart.

 

A munkavégzés helye:

Fejér Megye, 2433 Sárosd, Fő utca 10-12.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásában működő intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat és a működési engedély szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köz-alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskolai diploma, tanítói-, tanári szakképzettség
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • pedagógus munkakörben eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

 

Az Nkt. 67. § (1) bekezdése szerint: nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot, valamint a közoktatásvezető pedagógus szakvizsga szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok közjegyző által igazolt hiteles másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a büntetlen előélet mellett tanúsítja, az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1) bekezdés d) pontja szerint nem áll a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • más nevelési-oktatási intézményben eltöltött intézményvezetői gyakorlat,
 • KIR rendszerben való jártasság
 • legalább ECDL szintű informatikai ismeretek

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Endre oktatási igazgatóhelyettes nyújt, a
06 20/478-5309 -es telefonszámon. A határidő jogvesztő, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy címére történő megküldésével (1111 Budapest, Budafoki út 34/b, levelezési cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SAROSD//2019 , valamint a beosztás és az Intézmény megnevezését: Intézményvezető, Intézmény neve, címe

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a véleménynyilvánításra jogosultak írásban véleményezik, majd ezt követően a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Elnöksége bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

 

A pályázat elbírálásának határideje, és az értesítés módja: 2019. augusztus 1., írásban postai úton

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

Letölthető fájlok

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Félévi osztályozó konferencia

27.
JAN.

Pót írásbeli felvételi vizsga a 9.évfolyamra

28.
JAN.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák

28.
JAN.

Helyi helyesírási verseny 3-4. évfolyamon.

28.
JAN.

Központi írsábeli pótfelvételi vizsga

28.
JAN.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2020 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT   |   ADATVÉDELEM
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE